เกี่ยวกับเรา

Smart Money

Smart Money คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ บริษัท มันนี่ ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทสมาร์ท มันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด ให้บริการเงินกู้หรือให้สินเชื่อกับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ บริษัทมีวิสัยทัศน์ให้ทุกคนที่มีความสามารถได้เข้าถึงโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรม ดอกเบี้ยสมเหตุสมผล โปร่งใส อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการของเรา

Smart Money มุ่งให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาทั้งที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันและไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน โดยเราได้พัฒนาจากการให้สินเชื่อประเภททองคำไปสู่การให้สินเชื่อทะเบียนรถ ที่ดิน และหลักทรัพย์อื่นตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เช่นกิจการ บัญชีเงินฝากธนาคาร สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ สิทธิการเช่า เครื่องจักร ไม้ยืนต้น และรถยนต์ เป็นต้น

Smart Money มีเป้าหมายจะให้บริการแก่ลูกค้าใน 10 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ภายใต้บริษัทที่มีการจดทะเบียนและทรัพย์สินรวมกันเกินกว่า 200 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2549