หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม
 • เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน ที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ
 • ต้องการสินเชื่อ 50,000 -500,000 บาท และไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่ดิน
 • มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ และไม่มีหนี้สินเกินสมควร

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

ค่าจัดทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และค่าบริการใช้วงเงินรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ จ่ายเพียงครั้งเดียว

เอกสารของผู้ขอสินเชื่อ

 1. โฉนดที่ดินตัวจริง
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 6. แผนที่บ้านผู้ขอสินเชื่อ 1 ใบ
 7. เอกสารแสดงรายได้
 8. ข้อมูลเครดิตบูโร (กรณีขอสินเชื่อ 200,000 บาทขึ้นไป)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. สมัครผ่าน LINE Official @410amjfp หรือผ่านเว็บไซต์ www.smartmoneythailand.com หรือนำสำเนาโฉนดที่ดินมายื่นที่สำนักงานสาขาของบริษัทฯ
 2. พนักงานสอบถามเพื่อขอทราบราคาที่ดิน ยอดสินเชื่อที่ต้องการ แจ้งอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนชำระ หากลูกค้ายืนยันการกู้ให้เขียนใบคำขอสินเชื่อ มอบโฉนดที่ดิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจ่ายเงินค่าประเมินที่ดิน จำนวน 500 บาท
 3. พนักงานตรวจสอบประเมินที่ดิน ประเมินความเหมาะสมของสินเชื่อ เพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ แล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการจดจำนองที่ดิน
 4. นัดหมายลงนามสัญญาที่บริษัท (อาจมอบเงิน 70% ให้ลูกค้าก่อน) และนัดหมายไปจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน
 5. จดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดิน และมอบเงินสินเชื่อให้ลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินคืน

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 18 ต่อปี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 2. เลือกชำระขั้นต่ำสุด คือ ดอกเบี้ยรายเดือน หรือเลือกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด
 3. ชำระผ่านระบบธนาคาร
 4. สามารถผ่อนชำระเงินต้นก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับ เมื่อกู้ไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน


@410amjfp